Ông Ninh Ông Nang - Trần Mỹ Linh

Sáng tác: Lê Thương

Thể loại: Nhạc Văn Nghệ

Lượt nghe: 3,215

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ông Ninh Ông Nang

Sáng tác: Lê Thương

Ông Nỉnh ông Ninh.
Ông ra đầu đình
Ông gặp ông Nảng ông Nang
Ông Nảng ông Nang
Ông ra đầu làng
Ông gặp ông Nỉnh ông Ninh

Nang Ninh đầu đình
Và Ninh Nang đầu làng
Và Nang Ninh đầu đình
Và Ninh Nang đầu làng
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh
Cả Nang Ninh làng đình Nang Ninh làng đình Ninh.


En Thở em Thơ
Em qua hàng dừa
Em gặp em Hải em Hai
Em Hải em Hai
Em qua vườn xoài
Em gặp em Thơ

Thơ Hai vườn xoài
Và Hai Thơ vườn dừa
Và Thơ Hai vườn xoài
Và Hai Thơ vườn dừa
Cả Thơ Hai vườn xoài Thơ Hai
Cả Hai Thơ vườn dừa Hai Thơ vườn xoài Thơ

Cô Chiểu cô Chiêu
Cô qua cầu kiều
Cô gặp cô Thỏa cô Thoa
Cô Thỏa cô Thoa
Cô qua vườn cà
Cô gặp cô Chiểu cô Chiêu

Thoa Chiêu cầu kiều
Và Chiêu Thoa vườn cà
Rồi Thoa Chiêu cầu kiều
Rồi Chiêu Thoa vườn cà
Cả Chiêu Thoa cầu kiều Chiêu Thoa
Cả Thoa Chiêu vườn cà Chiêu Thoa cà vườn Thoa

Thông tin ca sĩ: Trần Mỹ Linh

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.