Thể loại video: Nhạc Phật Giáo

Xem video Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 145
Xem video Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 108
Xem video Đạo vàng muôn ánh [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 175
Xem video Nhớ Vu Lan
Trình bày: Hà Thanh
Lượt xem: 234
Xem video Đạo vàng muôn ánh
Trình bày: Hạnh Nguyên
Lượt xem: 134
Xem video Nhớ Vu Lan [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 99
Xem video Xâu chuỗi Bồ đề [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 82
Xem video Xâu chuỗi Bồ đề
Sáng tác: Đặng Được
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 124
Xem video Về tu viện Vĩnh Minh [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 91
Xem video Về tu viện Vĩnh Minh
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 54
Xem video LỜI SÁM NGUYỆN
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 44
Xem video LỜI SÁM NGUYỆN [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 49
Xem video Bài ca Thiện Thệ
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 56
Xem video Bài ca Thiện Thệ [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 58
Xem video Tình Lam sắt son [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 460
Xem video Tình Lam sắt son
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 676
Xem video Trọn nghĩa tình Lam [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 404
Xem video Tình Lam
Trình bày: GĐPT Đặng Dung
Lượt xem: 897
Xem video Tình Lam [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 533
Xem video Nhiễu  điều phủ lấy giá gương [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 450
Xem video Nhiễu  điều phủ lấy giá gương
Sáng tác: Đức Quảng
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 479
Xem video Mưa bão giăng trời [Karaoke]
Trình bày: Đang cập nhật
Lượt xem: 451