Ðắc Ðạo - Bảo Yến

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Thể loại: Nhạc Phật Giáo

Lượt nghe: 1,360

Quảng cáo bởi Google
Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Google Plus Chia sẻ lên Pinterest

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!

Thông báo lỗi bài hát, các vấn đề khác.
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này!


Ðắc Ðạo

Sáng tác: Nhạc : Võ Tá Hân - Thơ : Thích Giác Ðẳng

Bát khất thực thả sông trôi ngược
Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì
Tham thiền dưới cội bồ đề
Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao

Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp
Từng thời gian chi tiết đủ đầy
Từ cõi kia đến cõi này
Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu

Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước
Do nhân chi có được hôm nay
Hữu vi năng sở liền tay
Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành

Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp
Ðoạn vô minh kiết thằng ái chấp
Chính đây đạo cả vĩnh hằng
Từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn

***

Thành Phật quả sao mai vừa mọc
Bậc Ðại Hùng Chánh Giác tôn nghiêm
Ma vương sợ hãi ưu phiền
Ðịa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng

Bảy tuần lễ hưởng an quả vị
Quán đạo mầu pháp lâu ngự trị
Thấy đời trần lao phiền lụy
Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành

Ðức nghiêm tôn phân vân do dự
Pháp vô sanh bất tử chân như
Chúng sanh chẳng đủ trí sâu
Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm

Ðấng Phạm Thiên Sá Ham Bá Tí
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn
Lo toan mối đạo tồn vong
Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề

Thông tin ca sĩ: Bảo Yến

NhacGĐPT.com
Đang cập nhật.